תקנון

השימוש באתר Picabook (להלן "האתר"), בכלי התוכנה המוצעים על ידו, לרבות תוכנת Picabook Designer (להלן "התוכנה"), ורכישת שירות הפקת מוצרים מותאמים אישית (להלן "השירות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והשימוש בהם מעיד על קבלת התנאים והסכמה להם במלואם ללא כל הגבלה או הסתייגות כדלקמן:

השימוש באתר

 1. העלאת חומרים לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת ספר ו/או פרסומו בגלרית Picabook להלן "הגלריה") שהינם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל ו/או העשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 - אסורה בהחלט.
 2. אתר Picabook ומפעיליו (חברת פספרטו פתרונות הדפסה מתקדמים בע"מ) (להלן – "האתר ומפעיליו") אינם יכולים לעבור על כל החומרים המועלים כאמור וכן אין ביכולתם לפקח ו/או לחקור ו/או לבדוק את מקור החומרים המועלים ו/או את מהותם, ועל כן לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים האתר ומפעיליו לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כ"כ שמורה לאתר ולמפעיליו הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם, למפעיליהם או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 1.
 3. האתר ומפעיליו אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות ו/או חבות, לרבות בגין כל נזק או הוצאות אשר יגרמו למשתמש או לכל צד אחר כלשהו כתוצאה, בין ישירה ובין עקיפה, מהשימוש באתר ו/או במוצרים והשרותים המוצעים על ידי האתר ומפעיליו, לרבות נזק או הוצאות שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו. המשתמש בלבד הוא שישא באחריות לאופן ולדרך בה הוא עשה שימוש באתר ו/או במוצרים והשרותים המוצעים על ידי האתר ומפעיליו.
 4. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו/או מחיקתו.
 5. למרות האמור לעיל, על המשתמש לדאוג לגיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו ע"י המשתמש. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לאתר, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו והמשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בגין תמונות ו/או ספרים שנפגעו או שנמחקו מהאתר. במקרים מיוחדים בהם שילם משתמש עבור הדפסת ספר/ים מהאתר ולא קיבל אותם עקב פגיעה בהעתקים שהעלה לאתר - יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי שלא יעלה על התשלום ששילם עבור הזמנת הספר/ים שלא קיבל.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5 לעיל, מובהר בזאת כי שמירת התמונות והספרים גם על ידי האתר, לא תתפרש לכל צורך שהוא, כמסירת חזקה בחומר לאתר ולמפעיליו.
 7. כל המעלה תמונות ו/או חומר אחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת ספר ו/או פרסומו), מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות בתמונות ו/או בחומר אחר שהעלה (לרבות לצורך הדפסת ספר ו/או פרסומו), או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, אם הדבר כרוך בכך) להעלות את התמונות ו/או החומר האחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת ספר ו/או פרסומו) ועל כן הוא רשאי לעשות בהן שימוש וכי למיטב ידיעתו אין בהעלאת התמונות ו/או בחומר האחר משום פגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו על פי דיני זכויות יוצרים או כל דין אחר. בנוסף, מצהיר המשתמש, כי אין פגיעה בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי אין בתמונות ו/או בחומר האחר (ובהדפסתו בספר ו/או פרסומו בגלריה) דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981. כמו כן, מסכים המעלה תמונות ו/או חומר אחר, כי כל הפרה של זכויות יוצרים בפרט וכל זכות אחרת בכלל, כתוצאה מהעלאתם לאתר ו/או הדפסתם בספר ו/או פרסומם בגלריה של התמונות ו/או החומר האחר תהא על אחריותו הבלעדית.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, המפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא בכל הקשור באתר Picabook לרבות העלאת תמונות ו/או חומר אחר לאתר (ולרבות העלאתם לצורך הדפסת ספר) כאשר אין המעלה בעליהן החוקי של הזכויות להעלאת ו/או הדפסתם בספר של התמונות ו/או החומר האחר, הנ"ל מייפה את כוחה של חברת פיקאבוק בע"מ להעביר אליו את התביעה ולהסיר מעצמה כל אחריות בנושא. מבלי לגרוע מזכויותיה כאמור, רשאית חברת פיקאבוק בע"מ לתבוע ממפר הזכויות שיפוי בגין נזקים שנגרמו לה.
 9. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק חשבונות משתמשים אשר לא נעשה בהם שימוש או גישה במשך שישה חודשים.
 10. אתר Picabook אינו מתחייב לשמור את הספרים לאחר הדפסתם ואספקתם ללקוח. בשלב זה האתר שומר את ספרי המשתמש (לצורך שיתוף או הפקה נוספת) ללא תשלום נוסף, אם זאת, האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בעבור שמירת ספרים בעתיד.
 11. חברת פיקאבוק בע"מ שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, במקרה של חשש מצידה לקיום פעולה בלתי חוקית באתר, שבוצעה על ידי אותו משתמש.

השימוש בתוכנה

 1. סעיף זה מתייחס לשימוש בכלי התוכנה הבאים:
  - תוכנת ההתקנה במחשב אישי Picabook Designer
  - תוכנת העריכה און ליין באתר Picabook
  - אפליקציית Picabook AI לטלפונים חכמים
 2. מתן רשיון - הרשיון להשתמש בתוכנה ניתן לשמושך האישי בלבד. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל עליך איסור מוחלט להעביר את זכויותיך לאחר ו/או להפיץ את התוכנה ו/או לשכפל אותה ו/או או לבצע כל שינוי בה לרבות ביצוע פעולות כמו הנדסה לאחור (Reverse Engineering) ו/או להתיר לאחר לעשות שימוש בתוכנה, ללא הסכמת חברת פיקאבוק בע"מ מראש.
 3. זכויות יוצרים - מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בתוכנה – לרבות עיצובה, יישומים, קוד מחשב, קובץ גראפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של חברת פיקאבוק בע"מ בלבד. גם סימני המסחר בתוכנה (לוגו וכד') הינם קנינה של חברת פיקאבוק בע"מ בלבד וחל עליך איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש.
 4. הגבלת אחריות - הרשיון להשתמש בתוכנה ניתן לך לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת חברת פיקאבוק בע"מ, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות של התוכנה ו/או השפעתה על המחשב שלך. השימוש, אפוא, בתוכנה, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חברת פיקאבוק בע"מ, על מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתוכנה, אמינותה, יציבותה והשפעתה על המחשב שלך וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם על אף האמור לעיל ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית בפסק דין סופי וחלוט כי חלה אחריות על חברת פיקאבוק בע"מ בשל השימוש שעשית בתוכנה, תוגבל אחריות חברת פיקאבוק בע"מ לסך התמלוגים ששלמת, במידה ושלמת, עבור השמוש בתוכנה, בששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו נפסק התשלום.
 5. הרשיון המוענק לך במסגרת הסכם זה ניתן לך ללא תשלום. עקב כך, רשאית חברת פיקאבוק בע"מ לשנות מעת לעת את מבנה, מראה, פעילותה והשפעתה של התוכנה על המחשב שלך וכן לשנות מעת לעת את השירותים והתכנים שהנך יכול לעשות שמוש בהם עקב השמוש בתוכנה, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש והנך מוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת פיקאבוק בע"מ בקשר לכך.
 6. פעילות התוכנה – פיקאבוק בע"מ אינה מתחייבת שהשירות הניתן באמצעות התוכנה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשב שלך,נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 7. במסגרת התקנת התוכנה יותקנו במחשבך מספר פונטים לשימושך. פונטים המסומנים EFT או PFT הינם פונטים מבית פונטייפ והם מותקנים במחשבך לשימוש במסגרת התוכנה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש אחר.

הצהרת פרטיות

 1. כל הספרים והתמונות אשר יועלו ע"י המשתמש מוגנים בעזרת סיסמא. הגישה לספריו ותמונותיו של המשתמש מוגבלת למשתמש ולצוות פיקאבוק (לצורך הפקת הספרים בפס היצור ולצורך תחזוקת האתר) בלבד. תהליך הייצור הוא אוטומטי וממוחשב באופן המחייב מינימום צפייה בתמונות ובתוכן הכלול במוצר על ידי צוות האתר. יחד עם זאת, חשיפה מינימלית של התוכן קיימת בתהליך בקרת האיכות לפני ובמהלך הייצור על מנת לאתר תקלות ולשפר את איכות התוצאה הסופית.
 2. המשתמש רשאי לחשוף ספר/ים ספציפים לצד שלישי (שיתוף ספרים) או לכלל הגולשים (פרסום בגלריה) כראות עיניו, כפי שיוסבר בהמשך. שיתוף ו/או פרסום על ידי המשתמש הינם על אחריות המשתמש בלבד, ואין האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק או עוגמת נפש או הפרת דין אשר עלולים להיגרם כתוצאה מכך.
 3. כל הדפים באתר (ובכללם דף הרשמה, דף עדכון פרטים, דפי הזמנת מוצר, פרטי תשלום) מאובטחים ע"י פרוטוקול SSL כמקובל בשרותי אינטרנט מתקדמים.
 4. מערכת סליקת כרטיסי האשראי, ובכללה דף התשלום שבאתר עומדים בתקן PCI DSS, פרטי האשראי מועברים ישירות לשרתי הסליקה ואינם עוברים או נשמרים כלל בשרתי Picabook.
 5. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש, כגון כתובת דואר אלקטרוני או כתובת מגורים, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
 6. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
 7. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה, תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.

שיתוף ופרסום ספרי/אלבומי תמונות

 1. מערכת Picabook מאפשרת למשתמש לחשוף ספר/ים ספציפים לצד שלישי (שיתוף ספרים) או לכלל הגולשים (פרסום בגלריה) כראות עיניו.
  א. שיתוף צד שלישי ע"י שליחת קוד הזמנה וסיסמת שיתוף לכתובת הדואר האלקטרוני של אותו צד שלישי. יובהר בזאת שקוד השיתוף שנשלח לאותו צד שלישי יכול להשלח הלאה ע"י אותו צד שלישי בדואר האלקטרוני לגורמים אחרים. האתר ומפעיליו אינם יכולים לחסום קוד שיתוף לאחר שזה נשלח.
  ב. שיתוף צד/צדדים שלישיים ע"י פרסום הספר/אלבום בפייסבוק . יובהר בזאת שהאתר ומפעיליו אינם יכולים לחסום קוד שיתוף לאחר שזה נשלח ופורסם בפייסבוק או כל אתר אחר לצורך העניין.
  ג. פרסום בגלריה מתבצע ע"י מילוי טופס הפרסום ואישורו. הפרסום בגלריה פתוח לככל הגולשים באתר. המשתמש יוכל בכל עת לחסום את הפרסום בגלריה על ידי עדכון טופס פרטי הפרסום של אותו ספר.
 2. שיתוף ו/או פרסום תכנים שאינם ראויים - כפי שמוגדר בסעיף 1 בפרק "השימוש באתר" שלעיל - אסור בהחלט.
 3. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהגלריה ספרים שהינם בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם הבלעדי. כ"כ שמורה לאתר ולמפעיליו הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם, למפעיליהם או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 1 בפרק "השימוש באתר" שלעיל.
 4. כל המשתף ספר תמונות דרך אימייל וכל המפרסם ספר תמונות ו/או חומר אחר בגלריה, מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות בספר התמונות ו/או בחומר שפורסם, או שקיבל לכך אישור מפורש מבעלי הזכויות, כפי שמפורט בסעיף 7 בפרק "השימוש באתר" שלעיל. כמו כן מצהיר ומסכים המשתמש לכל המפורט בסעיף 7 בפרק "השימוש באתר" שלעיל.
 5. זכויות יוצרים - מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בספר התמונות המפורסם בגלריה והמידע הנמסר לצידו – הינם של המשתמש בלבד (או של צד שלישי כפי שתואר בסעיף הקודם). אין בפעולת פרסום הספר בגלריה משום פגיעה, ויתור, או כל שינוי אחר בזכויות היוצרים והקנין הרוחני של המשתמש.
 6. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולהגן על התוכן המוצג בגלריה מפני העתקה או שימוש בלתי מורשה. לגולשים בגלריה אין גישה לתמונות המקור של הספרים המפורסמים, ואף אין אפשרות שמירה של עמודי הספרים המוצגים להם בגלריה.
 7. מכירת ספרים - בעתיד יאפשר קוד השיתוף הנשלח באימייל ו/או הפרסום בגלריה גם הזמנה ומכירה של ספרים על ידי הגולשים. אפשרות זו תותנה באישור מראש של המשתמש. המכירה תזכה את המשתמש יוצר הספר בתמלוגים שיקבעו. חלק זה יעודכן בהמשך.

שירות "המקצוענים של פיקאבוק"

 1. שירות "המקצוענים של פיקאבוק" הינו אמצעי לפרסום בעלי מקצוע בתחום הצילום והעיצוב, להלן "המקצוענים", בקרב לקוחות וגולשי אתר פיקאבוק, להלן "הגולשים". פרסום זה נועד לאפשר לגולשים לבחור וליצור קשר עם המקצוענים כדי להעזר באחרונים למטרת צילום/עריכה/עיצוב תמונותיהם לפורמט של אלבום פיקאבוק.
 2. פיקאבוק מאפשרת לכל לקוח רשום שלה להצטרף ולהציג שירותיו כמקצוען בתנאי שבחשבונו לפחות 3 הזמנות קודמות ולפחות אלבום אחד מפורסם בגלריה.
 3. פיקאבוק איננה אחראית לתוכן ולפרטים המוצגים על ידי כל מקצוען, נכונות פרטים אלו הינם באחריות המקצוען בלבד.
 4. פיקאבוק איננה אחראית על טיב המקצוענים, המידע אשר נמסר על ידם, איכות השירות וטיב עבודתם. באחריות הלקוח לבחור את המקצוען ולבחון את התאמתו לדרישותיו ולרמת השירות לה הוא מצפה.
 5. המקצוען מתחייב למתן שירות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות אתר פיקאבוק. בכלל זה מתחייב המקצוען:
  - לספק לצרכן את מלוא המידע הנדרש לו לביצוע העסקה, בכנות ושקיפות מלאה.
  - לשמור על אמת והגינות בפרסום.
  - לספק שירות נאות בכל שלבי העסקה וגם לאחריה.
  - לפעול בהגינות תוך כיבוד חוקי מדינת ישראל בכלל וחוק הגנת הצרכן בפרט.
  - לשמור על פרטיות הלקוחות ולא לעשות כל שימוש בחומר שנמסר לו לצורך עבודתו ללא הסכמת הלקוח.
 6. פיקאבוק לא תהיה אחראית בין במישרין או בעקיפין לכל תמורה שתסוכם בין הגולש לבין המקצוען בעקבות פרסום זה.
 7. הזמנת שירותים מהמקצוען מהווה עסקה בין הגולש לבין המקצוען כאשר לפיק א בוק אין כל חלק בעסקה זו. יתרה מכך, פיקאבוק לא תשמש כאמצעי לגביית תמורה כל שהיא בין המקצוען לבין לקוחו.
 8. פיקאבוק לא קיימה ולא תקיים בשום מקרה קשר של יחסי עובד מעביד בינה לבין המקצוען.
 9. תמורה ואופן התשלום בגין שירותי המקצוען יקבעו באופן ישיר בין הגולש למקצוען ללא כל התערבות של פיקאבוק.
 10. באחריות הגולש מזמין העבודה לבדוק ולאשר כל תוצר של עבודת המקצוען לפני ביצוע הזמנה באתר, לא תתקבלנה תלונות על איכות האלבום שתלויות בעבודת המקצוען.
 11. ניהול הפרסום נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל אתר פיקאבוק. באפשרותו לשנות, לאשר או לחסום כל פרסום בכל עת. סדר המקצוענים בעמוד נקבע אוטומטית לפי מספר האלבומים המוזמנים: ראשון יופיע המקצוען בעל כמות ההזמנות הגבוה ביותר, ואחריו בסדר יורד לפי מספר האלבומים שהוזמנו על ידי המקצוען.

תנאים להזמנת שירותים

 1. אחריות הצדדים
  בלחיצה על כפתור ההזמנה מצהיר המשתמש, באופן שאינו ניתן לביטול, שהוא הוא בעל הזכויות בתוכן המוצר, שבדק את עיצוב המוצר ואת תוכנו בצורה קפדנית, ומצא שתוכן זה הינו לשביעות רצונו המלאה, ובכלל זה בדק שאין שגיאות כתיב, טעויות עיצוב, או תוכן חסר.
  פיקאבוק מצידה מצהירה שתפיק את המוצר בעזרת הטכנולוגיות המתקדמות שברשותה, תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים, באיכות גבוהה ובזמן הקצר ביותר שבאפשרותה.
  למען הסר ספק יצויין שבקרת האיכות בתהליך היצור מאתרת תקלות יצוריות בלבד. אין בתהליך היצור כל ביקורת לתוכן המוצר ועיצובו - תוכן זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש המזמין.
 2. הזמנה ותשלום
  משתמש רשום שהעלה ספר לאתר רשאי להזמין הדפסה ומשלוח של הספר וזאת בעלויות הכרוכות בכך, דהיינו בתעריפים המפורטים באתר במועד ביצוע ההזמנה.
  צורת התשלום – התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי של המזמין. ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת דרך האינטרנט או ברכישה טלפונית.
 3. אספקת השירות למשתמש
  זמן האספקה – זמן אספקת מוצרי Picabook למשתמש (לא כולל משלוח) הינו עד 14 ימי עסקים לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי. לפרק זמן זה יתווסף זמן המשלוח ע"י ספק המשלוחים שנבחר (בד"כ 4 עד 5 ימי עסקים). יובהר בזאת כי במיקרים מסוימים תיתכן חריגה מזמן זה, עקב גורמים שאינם בשליטת חברת פיקאבוק .
  מען לאספקה - האלבום יישלח למען הרשום בפרטי ההזמנה. יצוין, כי האתר ומפעיליו לא ישאו בכל אחריות למשלוח במידה והכתובת הרשומה אינה נכונה או אינה מדויקת.
  דרך האספקה - משלוח האלבום יבוצע באמצעות חברות שילוח כגון דואר ישראל ובתחומי מדינת ישראל בלבד. אם לא הגיע הספר למענו מתחייבת חברת פיקאבוק לשלחו בשנית בדואר רשום על חשבונה. החברה לא תהיה אחראית למשלוח ו/או לאיסופו ע"י הלקוח מעבר לכך.
 4. ביטול הזמנה
  בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981 "הזכות לביטול עסקה .. לא תחול על המוצרים הבאים: .. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות"
  למרות האמור בחוק, תאפשר חברת פיקאבוק לבטל הזמנה כל עוד לא נמסרה להדפסה (דבר שעשוי לקרות דקות ספורות לאחר ההזמנה) ולקבל זיכוי כספי מלא או לחליפין ביצוע הזמנה חליפית ללא תשלום נוסף. ביטול הזמנה, לצורך תיקון או מכל סיבה שהיא, יתבצע אך ורק באופן עצמאי על ידי המזמין דרך עמוד "ההזמנות שלי" בחשבונו באתר. בקשת ביטול בכל דרך אחרת עשוייה להתקבל באיחור, לאחר שההזמנה כבר עברה להדפסה, ולא תענה בחיוב במקרה שההזמנה אכן עברה להדפסה. סטטוס הזמנה "בתשלום" או "שולם" מאפשר ביטול ההזמנה, כל סטטוס אחר מעיד על כך שההזמנה הועברה להדפסה ואיננה ניתנת לביטול / תיקון / או שינוי כל שהוא.
 5. החזרת מוצר פגום
  חברת פיקאבוק בע"מ מפעילה שיטות אבטחת איכות מתקדמות בתהליך היצור. אם בכל זאת נתקבל מוצר פגום, ניתן להחזירו תוך שבועיים ימים ממועד אספקתו, בצרוף תאור הפגם. הלקוח יזוכה במלוא סכום ההזמנה במידה ואכן יתברר שהמוצר פגום.
  לחליפין, תתקן החברה את הפגם או תדפיס מחדש את המוצר על חשבונה, בתאום עם הלקוח ולשביעות רצונו.
 6. החזרת מוצר בגין חוסר שביעות רצון
  אנחנו עומדים מאחורי המוצרים שלנו ולכן מספקים עבורם אחריות מלאה. אם קיבלתם מוצר ואינכם מרוצים מאיכות ההדפסה, תוכלו להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי מלא, בתנאי שחוסר שביעות הרצון נובע מתכונות המוצר ולא מסיבות הקשורות בתמונות הלקוח, העיצוב, או תוכן האלבום שהינם באחריות הלקוח.
 7. סטיה בהדפסה וביצור
  תצוגת האלבום במסך מחשב או טלפון שונה מהותית מדפוס ע"ג נייר, זאת בשל השוני בטווח הצבעים אשר מסך יכול להציג לעומת טווח הצבעים הניתן להדפסה, ובשל אופיו הפיסיקלי של האור המוקרן מהמחשב לעומת זה המוחזר מהנייר. על כן תתכן סטייה בין גוון/עוצמת/בהירות הצבעים המוצגים על גבי המסך לבין גוון/עוצמת/בהירות הצבעים המתקבלים מהמוצר המודפס. כמו כן יתכנו סטיות של מילימטרים ספורים בחיתוך העמודים ביחס למוצג בכלי העריכה.
  סטיות אלו אינן נחשבות כפגם ולא ישמשו את הלקוח כבסיס לטענה כל שהיא.
 8. שינויים במפרט הטכני של המוצר
  חברת פיקאבוק בע"מ שוקדת על שיפור המוצר והוספת מיגוון אפשרויות נוספות ללקוחותיה, בשל כך שומרת לעצמה החברה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את המפרט הטכני של המוצר ללא כל הודעה מוקדמת. שינויים אלו יפורסמו באתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על ספרים שנמצאים בהדפסה, אלא רק על הזמנות שיקלטו לאחר מועד פרסום השינויים במוצר.

שירותי צד שלישי

 1. YouTube
  האתר מאפשר לכם להעלות ולקשר סרטונים שלכם ל YouTube לצורך הפקת קוד QR לצפיה בסרטונים שלכם. העלאת הסרטונים בקלות מתאפשרת על ידי שימוש ב YouTube API אותו תדרשו לאשר בזמן השימוש.
  בהעלאת סרטון אתם מאשרים שהינכם בעלי הזכויות על תוכן הסרטון או שהינכם מורשים על ידי הבעלים להציג את התוכן באופן ציבורי ב YouTube, וכן שהינכם פועלים בהתאם לתקנון השירות של YouTube כפי שמוצג ב- http://www.youtube.com/t/terms
 2. משלוח
  משלוח המוצר לבית הלקוח נעשה על ידי חברות שילוח צד-שלישי, כדוגמת דואר ישראל. על מנת לאפשר משלוח מהיר, האתר מספק קוד מעקב משלוח וקישור המאפשר מעקב אחר שלבי המשלוח ויצירת קשר ישיר לחברת המשלוחים. במקרים של תקלות או עיכובים במשלוח ניתן לפנות ישירות לחברת השילוח על מנת ליעל את מתן השירות ופתרון הבעיה, או לחליפין לפנות לחברת פיקאבוק על מנת שזו תספק את מכלול השירות. פיקאבוק אחראית על קבלת המוצר לידיו של הלקוח, אם זאת יש לזכור ששלב המשלוח מבוצע על ידי שירות צד-שלישי בהתאם לתקנון השירות הנבחר, ואין באפשרות חברת פיקאבוק שליטה מלאה בשלב זה.

כללי

 1. חברת פיקאבוק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת.
 2. השימוש באתר או בתוכנה מהווה הסכמה לתנאי התקנון כפי שעודכן.
 3. כל התיחסות במסמך זה לחברת פיקאבוק בע"מ תחשב כהתיחסות זהה לחברת פספרטו פתרונות הדפסה מתקדמים בע"מ
 4. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.
הרשמו לניוזלטר

הרשמו
כל הזכויות שמורות picabook 2005-2024